top of page

STAVEBNÍ ČÁST

Architektonicko stavební řešení + koordinace kompletního projektu

Blueprint
Architect hold plans

STATICKÁ ČÁST

Posudky, výpočty a návrhy nosných konstukcí

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ČÁST

Návrh požární ochrany stavby

Fire Station

PŘÍPRAVA

V rámci předprojektové přípravy zajistíme vstupní údaje o lokalitě, ve které chcete realizovat stavební záměr. Jedná se o projednání záměru s příslušnými úřady, ověření souladu s územním plánováním a získání podkladů od správců inženýrských sítí. Před samotným zahájením projektování zařídíme geodetické zaměření řešeného území a veškeré potřebné průzkumy.

Services: Services
House Plan

PROJEKCE

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s profesními inženýry zajistíme kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních v tomto rozsahu:

STAVEBNÍ ČÁST

Architektonicko stavební řešení + koordinace kompletního projektu

Blueprint
Architect hold plans

STATICKÁ ČÁST

Posudky, výpočty a návrhy nosných konstukcí

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ČÁST

Návrh požární ochrany stavby

Fire Station
Wall Water Heater

ZTI

Návrh rozvodů pitné vody, plynu + dešťové a splaškové kanalizace

VYTÁPĚNÍ

Návrh zdroje vytápění a otopné soustavy

Radiator Temperature Wheel
Air Duct

VZDUCHOTECHNIKA

Návrh vzduchotechnických rozvodů včetně rekuperace

CHLAZENÍ

Návh systému chlazení

SILNOPROUD A SLABOPROUD

Návrh silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Ochrana stavby před bleskem

PENB

Vyhodnotíme energetickou náročnost budovy

Light Bulbs

KOMUNIKACE

Návrh dopravního řešení komunikací, zpevněných ploch a parkovišť

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Návrh vodohospodářských a inženýrských staveb

Pipes
Calculator

ROZPOČTY

Návrh zdroje vytápění a otopné soustavy

Architect on Building Site

STAVBA

Zajistíme vám autorský dozor během celého průběhu výstavby. V rámci autorských dozorů provádíme dohled nad souladem stavby s vypracovanou dokumentací, kvalitou provádění jednotlivých částí stavby a posuzujeme případné návrhy změn od zhotovitele stavby.

bottom of page